Miljötänkande - i alla led

Timmele Takstolsfabrik AB ser inte bara till priset vid upphandling med underleverantörer.

 

Lika viktigt som priset är underleverantörens inställning till och intresse av att ta vara på miljön. All upphandling och användning av material till våra komponenter som inte är provade, godkända och lämpliga ur miljösynpunkt är bannlysta. Ett friskt hus kan bara byggas med friska komponenter som också har lång varaktighet.

 

Miljövänlig tillverkningsprocess. Timmele Takstolsfabrik AB har en i särklass mycket miljövänlig tillverkningsprocess. Inga kemikalier används i produktionen och därmed inga miljöfarliga utsläpp. Det råmaterialspill som uppstår i produktionen sorterar vi för att sedan återvinna. Virkesspillet eldar vi i egen anläggning för uppvärmning av våra lokaler, isoleringen återvinns till lösull genom avtal med en lösullsentreprenör, plast och stålband sorteras för sig. Även kontor och lunchrumsavfall sorteras i så stor utsträckning som möjligt. Kvar blir det endast en liten del som blir deponeringsavfall, målet är dock 0% osorterat avfall.

 

Kretsloppstänkande och återvinning. De byggkomponenter som vi idag producerar och levererar byggs in i hus som skall stå i många år. Men en dag skall det ändå byggas om, renoveras eller rivas. Redan idag har vi på Timmele Takstolsfabrik omsorg om vad det skall bli av det material som då kasseras. Vi har asbesten i gott minne och vilka problem och kostnader det förde med sig. Den största delen av materialet i våra produkter är trä som går att återanvända eller tas omhand av naturen. Metallen i spikplåtar och beslag kan smältas ner till ny metall och mineralullen rives till lösull. Med prefabricerade komponenter från Timmele Takstolsfabrik blir byggplatsen ren från byggavfall som ofta blir deponeringsavfall. Vårt miljöarbete är inte slut i och med detta, det är bara en liten början på ett stort arbete.

 

CE – märkta takstolar.

 

Ett lagkrav från 1 oktober 2010. Slutbevis på byggnaden utfärdas endast om samtliga takstolar är märkta med CE, och ingen justering eller komplettering är gjord på byggplatsen. Detta gäller alla typer av byggnader.

 

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), ger företag rätt att använda CE-märket om de är beredda att säkerställa en hög kvalité på sina takstolar genom en löpande egenkontroll och genom en övervakande kontroll av en oberoende organisation, SP. Kvalitet i alla led. Den interna och övervakande kontrollen omfattar alla led i tillverkningsprocessen såsom:

 

Dimensionering. Konstruktörerna på ett CE-märkt företag är licenserade för att konstruera takstolar. Ett väl utvecklat och godkännt dataprogram ger också en säkerhet och optimering i beräkningen av mer komplicerade takstolar.

 

Virkeskvalité. Krav ställs på hållfasthetsklass, dimensioner och fuktkvot. Hög precision i sågsnitt säkerställer god anliggning mellan virkesstycken i takstolen.

 

Spikplåtar. Spikplåtar ska vara typgodkända. Plåtens storlek, placering och inpressning är viktiga faktorer för förbandens hållfasthet.

 

Tillverkning. Takstolen färdigställs i ändamålsenliga fixturer som säkerställer att huvudmått och tillpassning uppfyller ställda toleranskrav. Kontroll sker löpande i produktionen och resultaten journalförs.

 

Forum för information och rådgivning. En samrådsgrupp är inrättad och består av representanter för tillverkare av takstolar och spikplåtar, beräkningsbyråer, berörda myndigheter samt SP. Gruppen har till uppgift att
- ta till vara den kunskap som finns inom området
- verka för en effektiv erfarenhetsåterföring
- samt bidra till en samordnad information om trätakstolar

 

1

2

4